آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

مهارت های چهارگانه

  مهارت های چهارگانه

1- مهارت شنیداری (listening)

----------------------------------------------------------------

2-مهارت گفتاری(Speaking )

  

-----------------------------------------------------------------

3- مهارت خواندن  (Reading   )

 

-------------------------------------------------------------------

4- مهارت نوشتن (Writing  )

Listening

`General Level 1 Listening, part 1`


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهانشهر، تعاون 4، آموزشگاه زبان کاج
 تلفن : 36514361