آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

مهارت های چهارگانه

  مهارت های چهارگانه

1- مهارت شنیداری (listening)

----------------------------------------------------------------

2-مهارت گفتاری(Speaking )

  

-----------------------------------------------------------------

3- مهارت خواندن  (Reading   )

 

-------------------------------------------------------------------

4- مهارت نوشتن (Writing  )

Listening

`General Level 1 Listening, part 1`


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهان شهر - بلوار شاهد،خیابان تعاون 5،خوارزمی شرقی،کوچه شبنم
 تلفن : 03136515800