آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

ویژه کودکان 8 تا 12 سال

دراین دوره بااستفاده از جدیدترین کتب آموزشی انتشارات اکسفورد یعنی کتابهای Family and Friends  تدریس صورت می گیرد. این مجموعه شامل شش کتاب می باشد که بر روی هر چهار مهارت زبان آموزی شنیدن صحبت کردن نوشتن وخواندن تاکید زیادی دارد. زبان آموزان با تمرین مرتب فیلم وبازی های متنوع وروش های جدید آموزش به همراه استفاده ازکتا ب های Story Books و Reading-Writings که در کنار این مجموعه تدریس می گردد، یادگیری بسیار پایدار وعمیق دارند.


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهان شهر - بلوار شاهد،خیابان تعاون 5،خوارزمی شرقی،کوچه شبنم
 تلفن : 03136515800