آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

مدارک پایاین دوره

در آموزشگاه زبان کاج پس ازپایان هر دوره مدرکی به دانش آموختگان برتر اعطا می شود. کلیه ی مدارک در پنج سطح Basics , Elementary , Pre-Intermediate , Intermediate and Advanced می باشند. لازم به ذکر است که به میانگین نمرات کمتر از 85 مدرکی تعلق نمی گیرد.

بر اساس نمرات اکتسابی یکی از سه مدرک ریز اعطا می شود:

1. به نمرات ما بین 100-97 مدرک شماره 1 (طلایی) تعلق می گیرد.

2. به نمرات ما بین 96-91 مدرک شماره 2 (نقره ای) تعلق می گیرد.

3. به نمرات ما بین 90-86 مدرک شماره 3 (برنزی) تعلق می گیرد.