آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

آموزشگاه زبان کاج

آموزشگاه زبان کاج در سال 1385 با مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان فعالیت آموزشی خود را در اصفهان (سپاهان شهر) آغاز نمود.

وبا توجه محیط فرهنگی این منطقه واساتید مجرب وروش های نوین وکتب به روز آموزشی سعی در بهترین آموزش به زبان آموزان خود را داشته است. امیدواریم که در این موفق بوده باشیم.

اطاعات آموزشگاه

آموزشگاه زبان کاج در سال 1385 با مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان فعالیت آموزشی خود را در اصفهان (سپاهان شهر) آغاز نمود.

وبا توجه محیط فرهنگی این منطقه واساتید مجرب وروش های نوین وکتب به روز آموزشی سعی در بهترین آموزش به زبان آموزان خود را داشته است. امیدواریم که در این موفق بوده باشیم.

موسس آموزشگاه: سید مجتبی سید حسینی -فرهنگی شاغل دراداره آموزش وپرورش ناحیه 3 اصفهان

آدرس: سپاهان شهر -تعاون 4-تلفن:36514361-36515800

www.kajlc.ir

......................................................................................................

شعبه بزرگمهر: در سال 1391با مجوز اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان در ناحیه 2در خیابان مشتاق اول افتتاح گردید.

ودر سال 1394 به ابتدای خیابان فرهنگیان انتقال یافت.

بزرگمهر-ابتدای خیابان فرهنگیان- 32643906